กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


หัวหน้ากลุ่มงาน

นายรังสฤษดิ์ ไชยพรรค
เภสัชกร ชำนาญการ


นางสุนันญา พรมตวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password
" โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ"
"International Standard hospital that people believe and trust"
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยใน รพ. วันที่ 5-7 มิย.61[2018-05-24]
โรงพยาบาลสุรินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA Re-accreditation ครั้งที่ 4[2018-03-28]
รายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือก HA National Forum ครั้งที่ 19 [2018-01-31]
เชิญประชุมงานคุณภาพ (FA)วันที่ 31 ม.ค.61[2018-01-17]
สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19[2017-11-23]

หน่วยงานภายใน
 โรงพยาบาลสุรินทร์
 ศูนย์แพทยศาสตรฯ
 คลังเลือด
 ศูนย์มะเร็ง
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 โปรแกรมลงIncident Occurrence Report (IOR)ภายในโรงพยาบาล


หน่วยงานภายนอก
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 นครชัยบุรินทร์
 กระทรวงสาธารณสุข
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
HP-IC-005 นโยบายการเฝ้าระวังวัณโรคและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
HP-NSO-022 นโยบายการให้เลือด
HP-PH-006 ยาและเวชภัณฑ์ใกล้หมดอายุเสื่อมสภาพ
HP-PH-005 ป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
HP-PH-004 การปฏิบัติเกี่ยวกับยาความเสี่ยงสูง
HP-PH-003 การติดตามต่อเนื่องทางยา
HP-PH-002 นโยบายงานด้านการติดตามอันตรกิริยาระหว่างยา
HP-PH-001 นโยบายงานด้านการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
HP-CFM-001 นโยบายการจัดการศพติดเชื้อโคโรน่า2019
HP-IC-013 นโยบายการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ปนเปื้อนเช้อโคโรนาไวรัส2019
ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2565 โรงพยาบาลสุรินทร์ รับประเมิน HA Reaccreditation ครั้งที่ 5

22 ส.ค. 62 มหกรรมคุณภาพและความปลอดภัย (2P Safety)

25-26 พย.62โครงการทบทวนแบบประเมินตนเอง

13-14 พ.ค. 2562 ประชุมจัดทำนโยบายความปลอดภัยด้านยา และสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

19 เม.ย.62 ประชุมการทำ control chart

ตรวจเยี่ยมความเสี่ยง Safety Round ปี2561

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com