กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password


11 กค.61ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสุรินทร์

ตรวจเยี่ยมความเสี่ยง Safety Round ปี2561

13-16 มี.ค.61 งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19

31ม.ค.61 ประชุมงานคุณภาพ คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ(FA)

27-28 ธ.ค.60ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดมาตรฐานโรงพยาบาล AHA

21-22 พ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำตัวชี้วัดในองค์กร

7 พ.ย.60 โรงพยาบาบเอกชนบุรีรัมย ศึกษาดูงาน ระบบบริหารความเสี่ยง รพ.สุรินทร์ จำนวน 5 ท่าน

20ตค60 เชิญประชุมการบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้วยโปรแกรม IOR

3 ส.ค. 60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

2 ส.ค.60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รอบ รพ

1 ส.ค.60 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

14-16 มิ.ย.60 พัฒนาศักยภาพของ ICN- ICWN โรงพยาบาล

13 มี.ค.60 โรงพยาบาลวชิระภูเก๊ตมาดูงาน

Re-Accreditation ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 ม.ค.60(3)

Re-Accreditation ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 ม.ค.60.(2)

Re-Accreditation ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 ม.ค.60

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com