กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม Hospital Policy [2019-06-14]
HP-QC-001 นโยบายสิทธิผู้ป่วย [2019-06-10]
HP-QC-002 นโยบายการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย [2019-06-10]
HP-IPSG-001 นโยบายการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย [2019-06-10]
HP-NSO-001 นโยบายการรับเป็นผู้ป่วยใน [2019-06-10]
HP-NSO-002 นโยบายการป้องกันการทำผ่าตัดผิดคน ผิดข้างผิดตำแหน่ง [2019-06-10]
HP-NSO-003 นโยบายการรับและจำหน่ายผู้ป่วยวิกฤต [2019-06-10]
HP-NSO-004 นโยบายการวางแผนจำหน่าย [2019-06-10]
HP-NSO-005 นโยบายการดูแลผู้ป่วยด้านวิสัญญี [2019-06-10]
HP-NSO-006 นโยบายการบันทึกเวชระเบียน [2019-06-10]
HP-NSO-007 นโยบายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [2019-06-10]
HP-NSO-009 นโยบายการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและการบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง [2019-06-10]
HP-NSO-010 นโยบายการจัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาเร่งด่วน [2019-06-10]
HP-NSO-011 นโยบายการดูแลผู้่ป่วยระยะสุดท้าย [2019-06-10]
HP-NSO-012 นโยบายการดูแลผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัด [2019-06-10]
HP-NSO-013 นโยบายการจัดการความปวด [2019-06-10]
HP-NSO-014 นโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่ได้ Admitt ในหอผู้ป่วยจิตเวช [2019-06-10]
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 [2019-05-31]
สรุปผลการประเมิน PEP รอบที่ 1เมย.- 6 พค.62 [2019-05-21]
Clinical Tracer Highlight ปี2560 รพ.สุรินทร์ [2018-04-30]
คู่มือการใช้งานโปรแกรม IOR [2018-02-05]
ประกาศนโยบายมาตรการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยในอาคารสูง [2017-12-18]
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ 2561-2565 [2017-12-18]
เอกสารประชุม KPI 21-22พ.ย.60 [2017-11-23]
20ต.ค.60สไลด์ประกอบการประชุม IOR [2017-10-20]
โครงสร้างงานคุณภาพ [2017-09-20]
โครงสร้างการมอบอำนาจให้รองปฏิบัติงาน60 [2017-09-20]
ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัย สธ. [2017-09-06]
ประกาศ No blame policy [2017-09-06]
Flow chart การรายงานความเสี่ยง [2017-09-06]
นโยบายการบริหารความเสี่ยง [2017-09-06]
สรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ ha 19-20มค.60 [2017-09-06]
ผลการรับรองคุณภาพ HA ปี60-63 [2017-09-06]
ผลการรับรองคุณภาพ HA ปี57-60 [2017-09-06]
ผลการรับรองคุณภาพ HA ปี53-56 [2017-09-06]
ผลการรับรองคุณภาพ HA ปี50-53 [2017-09-06]
ผลการรับรองคุณภาพ HA ปี47-49 [2016-02-08]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com