กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน


หัวหน้ากลุ่มงาน

นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


นางสุนันญา พรมตวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายรังสฤษดิ์ ไชยพรรค
เภสัชกร ชำนาญการ

ตารางกิจกรรม


ผู้ดูแลระบบ
Username
Password
" โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ"
"International Standard hospital that people believe and trust"
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยใน รพ. วันที่ 5-7 มิย.61[2018-05-24]
โรงพยาบาลสุรินทร์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA Re-accreditation ครั้งที่ 4[2018-03-28]
รายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือก HA National Forum ครั้งที่ 19 [2018-01-31]
เชิญประชุมงานคุณภาพ (FA)วันที่ 31 ม.ค.61[2018-01-17]
สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19[2017-11-23]

หน่วยงานภายใน
 โรงพยาบาลสุรินทร์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์
 งานห้องสมุด
 ศูนย์มะเร็ง
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานสุขศึกษา
 โปรแกรมลงIncident Occurrence Report (IOR)ภายในโรงพยาบาล
 โปรแกรมลงIncident Occurrence Report (IOR)ภายนอกโรงพยาบาล


หน่วยงานภายนอก
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
 นครชัยบุรินทร์
 กระทรวงสาธารณสุข
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม Hospital Policy
HP-QC-001 นโยบายสิทธิผู้ป่วย
HP-QC-002 นโยบายการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย
HP-IPSG-001 นโยบายการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย
HP-NSO-001 นโยบายการรับเป็นผู้ป่วยใน
HP-NSO-002 นโยบายการป้องกันการทำผ่าตัดผิดคน ผิดข้างผิดตำแหน่ง
HP-NSO-003 นโยบายการรับและจำหน่ายผู้ป่วยวิกฤต
HP-NSO-004 นโยบายการวางแผนจำหน่าย
HP-NSO-005 นโยบายการดูแลผู้ป่วยด้านวิสัญญี
HP-NSO-006 นโยบายการบันทึกเวชระเบียน
ภาพกิจกรรม

11 กค.61ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสุรินทร์

ตรวจเยี่ยมความเสี่ยง Safety Round ปี2561

13-16 มี.ค.61 งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19

31ม.ค.61 ประชุมงานคุณภาพ คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ(FA)

27-28 ธ.ค.60ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดมาตรฐานโรงพยาบาล AHA

21-22 พ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำตัวชี้วัดในองค์กร

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์
โทร. 044511757 ต่อ 265     แฟกส์. 044-514-127,044-511-050    อีเมลล์. qc.surinhospital@gmail.com